Page 49 - 羅布森-台灣文化森情系列18
P. 49

寶塔             唐•元稹

             詩茶

            ( 一字至七字詩·茶 )                     茶。


                  香葉,嫩芽。

                 慕詩客,愛僧家。


                碾雕白玉,羅織紅紗。


               銚煎黃蕊色,碗轉麴塵花。


              夜後邀陪明月,晨前命對朝霞。

             洗盡古今人不倦,將至醉後豈堪夸。
   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54